ស្នើសម្រង់តម្លៃ
សេវាកែសម្រួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ

សេវាកែសម្រួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ

យើងកែសម្រួល និងបកប្រែឯកសារនៅក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងបំផុត។ គ្រប់សមាជិកបកប្រែរបស់យើងសុទ្ធតែមានការទទួលស្គាល់ពីកម្រិតជំនាញឯកទេសខ្ពស់។ អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ និងអ្នកកែសម្រួល​អត្ថបទពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារដែលបានបកប្រែនីមួយៗទាំងលើផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធ វេយ្យាករណ៍ ការជ្រើសរើសពាក្យ ទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទ រចនាបថ និងសំណង់ប្រយោគ និងវាក្យសម្ព័ន្ធ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំរចនាបថដែលជាទីពេញចិត្ត។

សេវាកែសម្រួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ