ស្នើសម្រង់តម្លៃ
សេវា Desktop Publishing

សេវា Desktop Publishing

Desktop Publishing ប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី software លក្ខណៈជំនាញដើម្បីបោះពុម្ពឯកសារដោយផ្ទាល់ពីកុំព្យូទ័រ។ ប្រសិនបើអ្នកមានទំព័រ ឬឯកសារដែលបានបកប្រែរួច អ្នកប្រាកដជាចង់រក្សាទ្រង់ទ្រាយឯកសារដើមផងដែរ។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក អ្នកជំនាញ DTP របស់យើងសហការជាមួយអ្នកក្រុមអ្នកជំនាញភាសាជនជាតិដើមដើម្បីបង្កើតឯកសារបកប្រែដែលអាចបោះពុម្ព ដោយរក្សានូវទ្រង់ទ្រាយឯកសារឲ្យដូចច្បាប់ដើម។

យើងសន្យាផ្ដល់នូវលទ្ធផលការងារគុណភាពខ្ពស់បំផុតដោយប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីរចនា page-layout, word-processing, និង graphic designing ថ្មីចុងក្រោយបំផុត ដូចជា Adobe FrameMaker, MS Word, InDesign, PageMaker, Illustrator, Photoshop, CorelDraw, QuarkXPress, និង the total MS Office Suite ជាដើម។

សេវា Desktop Publishing