ស្នើសម្រង់តម្លៃ
អតិថិជនរបស់យើង

អតិថិជនរបស់យើង

ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់សេវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់​អតិថជិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាដល់គ្រួសារនៃបណ្ដារដ្ឋជា​សមាជិកសហគមន៍អាស៊ាន និងនៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់សេវាបកប្រែភាសាខ្មែរទៅភាសាអាស៊ី ភាសាអឺរ៉ុប និងភាសាបស្ចិមប្រទេសផងដែរ។

នៅក្រុមហ៊ុន Native Linguist យើងមានក្រុមជំនាញផ្នែកភាសាដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ក្របដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់សេវាបកប្រែឯកសារ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់ក្នុងចំណោមសមាជិក​សហគមន៍អាស៊ានទាំង 10 ជាពិសេសគឺភាសាខ្មែរ ភាសាភូមា ភាសាឡាវ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាហ្វីលីពីន ភាសាម៉ាឡេ ភាសាវៀតណាម និងភាសាថៃ។ នៅពេលនេះបញ្ហាភាសាលែងជាឧបសគ្គ​សម្រាប់អ្នកទៀតហើយ។ សេវាបកប្រែភាសាទំនើបរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យើងផ្ដល់សេវាបកប្រែជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាភាសាខ្មែរ-ភាសាបារាំង ភាសាខ្មែរ-ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ-ភាសាជប៉ុន ភាសាខ្មែរ-ភាសាចិន ភាសាខ្មែរ-ភាសាវៀតណាម ភាសាខ្មែរ-ភាសាថៃ ព្រមទាំងភាសាផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ដំណើរការបកប្រែរបស់យើងបត់បែនទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់អតិថិជន ជាសេវាឆាប់រហ័ស និងទៀងទាត់ធម្មតា។ យើងមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រងគុណភាពជាច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីធានាសេវាបកប្រែឯកសារប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់មានភាពច្បាស់បំផុត។ យើងខិតខំបំពេញ​តម្រូវការរបស់អតិថិជនបានគ្រប់បែបយ៉ាង ទោះបីជា ឯកសារទន់ (soft copy) ឯកសាររឹង (hard copy) ឯកសារជាសំឡេង ឬរូបភាពក៏ដោយ។

ក្រៅពីសេវាបកប្រែឯកសារ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់របស់យើង អតិថិជនក៏អាចប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗទៀតរបស់យើងផងដែរ ដូចជា desktop publishing សេវាកែសម្រួលឯកសារ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ។