ស្នើសម្រង់តម្លៃ
បកប្រែផ្ទាល់មាត់

បកប្រែផ្ទាល់មាត់

ក្រុមហ៊ុន Native Linguist ផ្ដល់សេវាបកប្រែបណ្ដាក់ និងប្រដេញ។ យើងផ្ដល់សេវាគ្រប់ទំហំកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យើងមានអ្នកចុះកិច្ចសន្យាប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីផ្ដល់សេវាបកប្រែសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេស ឬសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ។ អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងទាំងផ្នែកលក្ខណៈសម្បត្តិ កម្រិតវប្បធម៌ និងបទពិសោធន៍។

បកប្រែផ្ទាល់មាត់