ស្នើសម្រង់តម្លៃ
ភាសា

ភាសា

ដើម្បីទទួលបានសេវាបកប្រែភាសាខ្មែរប្រកបដោយភាពសុក្រឹត និងមានគុណភាពខ្ពស់ លោកអ្នកប្រាកដជាមិនអាចមើលរំលងក្រុមហ៊ុន Native Linguist បានឡើយ។ យើងធានាថា គម្រោងបកប្រែរបស់យើងនឹងបំពេញតាមស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុតទាំងភាពសុក្រឹត និងភាពច្បាស់លាស់កម្រិតខ្ពស់។ យើងជាក្រុមជំនាញផ្នែកភាសាដែលផ្ដល់សេវាបកប្រែភាសាជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាខ្មែរធំជាងគេក្នុងពិភពលោក យើងផ្ដល់ដំណោះស្រាយឯកទេស និងសេវាធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

ភាសា